Komunitní plánování sociálních služeb na kroměřížsku

Cílem Města Kroměříž je poskytování sociálních služeb hospodárně, efektivně a účelně podle skutečných potřeb uživatelů a dle finančních možností rozpočtu. Proto se zástupci Města Kroměříž a okolních obcí sdružených v rámci Mikroregionu Kroměřížsko rozhodli metodou komunitního plánování zapojit do rozhodování veřejnost, poskytovatele a uživatele, s důrazem na přístup skupiny obyvatel, které jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku či sociálnímu postavení znevýhodněny. Všeobecným cílem komunitního plánování na Kroměřížsku je zkvalitnění nabídky sociálních služeb a podpora rozvoje demokracie na místní úrovni. Díky komunitnímu plánování dojde k rozšíření a přesnému zacílení v nabídce sociálních služeb při respektování potřeb uživatelů kapacit poskytovatelů a finančních možností zadavatelů sociálních služeb. Dojde ke zlepšení životních podmínek obyvatel a k integraci sociálně vyloučených skupin či skupin ohrožených sociálním vyloučením do komunity. Poradenské centrum se zapojilo do pracovní skupiny Komunitního plánováni a očekává zlepšení především v zaměstnávání sluchově postižených.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance