Otevřený dopis zastupitele Zlínského kraje pana Bc. Michala Kostky

Paní Mgr. Šárce Prokopiusové, prezidentce Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Paní Drahomíře Kunčarové, ředitelce Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.


 Vážená paní Prokopiusová, vážená paní Kunčarová, začínám psát tento dopis 26.6., po jednání krajského zastupitelstva, které schvalovalo Akční plán sociálních služeb v kraji. Chtěl bych Vás seznámit s tím, jak jsem hlasoval a proč, i s několika dalšími myšlenkami, které ve mně Váš spor, tedy spor organizací Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. a Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR (SNN), vyvolal.Dopis koncipuji jako otevřený, chci jeho prostřednictvím informovat i občany kraje, kteří mají o problematiku zájem, o svém postoji. Pro ty občany, kteří nejsou v problematice dosud kovaní, zde zdůrazním, že Akční plán sociálních služeb je strategický dokument kraje, ve kterém jsou zařazeny sociální služby, které jsou důležité pro občany kraje. Tyto služby díky zařazení v plánu získají mimo jiné právo žádat dotace od ministerstva práce a sociálních věcí i kraje. Původně měly být do Akčního plánu pro Kroměřížsko zařazeny služby SNN, na návrh Města Kroměříže byly zařazeny služby Poradenského centra, které se od SNN odštěpilo a na které SNN podalo několik žalob. Aby se služby neduplikovaly, byly z návrhu Akčního plánu vyřazeny služby SNN. A takto byl návrh předložen krajskému zastupitelstvu. To se pochopitelně nelíbilo vyřazenému SNN.Prvně bych chtěl zdůraznit, že rozhovory s Vámi, jako se sluchově handicapovanými, kde jsem vždy byl upozorněn na určitá omezení, mi připomněl, že jsou lidé, které jejich handicap často dostává do nelehkých situací. Myslím si, že je dobré si tyto věci připomínat, proto jsem za rozhovory s oběma z Vás rád. Abych to trochu odlehčil, sdělím, že mě vůbec nemrzí, že jsem kvůli rozhovoru s jednou z Vás došel pozdě do práce a kvůli čtvrthodinovému telefonickému rozhovoru s druhou dostal křeč do ruky. Až po jednání zastupitelstva jsem při čtení jednoho článku zjistil, že vlastně jednoho dalšího sluchově handicapovaného dobře znám. S Jardou Trávníčkem jsme oba dva v této sezóně bojovali za postup Morkovic do krajské soutěže v šachu, což se nám nakonec nepodařilo. I když jsem si povšiml, že má naslouchátko a občas mluví trošku nezřetelně, nikdy jsem ani moc jeho sluchové postižení nevnímal. Škoda, že jsem si to neuvědomil dříve, mohl jsem se zeptat i jeho na názor.Dále tedy k hlasování samotnému. Ve svém posledním dopise, paní Prokopiusová, píšete, cituji "Řešením je odložení hlasování o schváleném akčním plánu (...)". Toto řešení považuji za naprosto nepřijatelné. V Akčním plánu nejsou pouze Vaše dvě organizace a uvrhávat ostatní organizace do nejistoty nepřijetím Akčního plánu kvůli Vašemu sporu považuji za značně nespravedlivé. Za úvahu mi proto stálo pouze rozhodování, kterou z Vašich dvou organizací do Akčního plánu zařadit, či zda zařadit obě nebo nezařadit žádnou. Odložením schválení Akčního plánu jsem se ve svých úvahách vůbec nezabýval.Jak jsem minimálně informoval při telefonickém rozhovoru přes pana Paura paní Prokopiusovou, zastupitelstvo není soud a nemůže jej ani zastupovat. Navíc obě Vaše organizace tvrdily, že mají svůj postoj podložený právníky. Rozhodnutí zastupitelstva se tedy nemůže řídit Vaším právním sporem. Samozřejmě, já i ostatní zastupitelé můžeme mít na Váš spor nějaký laický právní názor, ale ten je vedlejší. V svých úvahách jsem také ignoroval těžko ověřitelná tvrzení, jako kdo co komu kde řekl.Co jsem považoval za pro hlasování podstatné a oběma z Vás jsem to při rozhovoru zdůraznil, je rozhodnout tak, aby rozhodnutí bylo co nejlepší pro sluchově handicapované v Kroměříži a okolí. Samozřejmě, "co je nejlepší?" je nejen v tomto případě dosti komplikovaná otázka. Jak to mohu posoudit, když sám nejsem neslyšící? Proto mě zajímalo, co na spor sami neslyšící.Když jsem panu Paurovi, tlumočícímu paní Prokopiusovou, do telefonu řekl, že organizace paní Kunčarové používá argument, že neslyšící využívají služby jejího centra a ne centra SNN, pan Paur uznal, že to tak je, byť s tím, že to je zvykem těch lidí a že se to může rychle změnit. Nicméně já nemohu spoléhat na to, že se to změní. Koneckonců, spor začal, nemýlím-li se, někdy v září. Nemělo SNN dost času vysvětlit sluchově handicapovaným, jejichž zájmy by mělo zastupovat, že je paní Kunčarová okradla, jak SNN tvrdí, a že využíváním služeb jejího centra se tedy staví sami proti sobě? Jak chcete přesvědčit o své pravdě, paní Prokopiusová, nás zastupitele pár týdnů před hlasováním, když jste nedokázala přesvědčit za tři čtvrtě roku neslyšící?Samozřejmě postoj samotných sluchově handicapovaných ještě nevypovídá o tom, jak je to z hlediska právního. Ale jak jsem již uvedl, zastupitelstvo nemůže řešit právní spor, zastupitelstvo musí řešit zájmy sociálně potřebných. A to mě vedlo k hlasování pro návrh, tak jak byl předložen a poté díky drtivé většině zastupitelů schválen. Tzn. že do něj bude zařazena organizace paní Kunčarové.Zde je potřeba říci, že byť bylo odhlasováno, co bylo odhlasováno, další organizace budou moci být v případě potřeby do Akčního plánu doplněny dodatečně, jak potvrdil i hejtman. A pokud by se stalo, že jakákoliv organizace zařazená do Akčního plánu nebude kvůli následujícím událostem, např. prohraným právním sporům se zásadním vlivem na její činnost, schopna plnit to, co by plnit měla, jistě žádné dotace nedostane.Tolik k samotnému hlasování. A teď zásadní věc, kterou bych chtěl vyjádřit. Víte, mě přijde na celé záležitosti nejsmutnější, že spor spolu vedou dvě organizace, které jsou určeny k pomoci stejné skupině potřebných. Obávám se, že ať v právních sporech vyhraje kterákoliv z Vašich organizací, bude tu vždy jeden prohrávající - sluchově handicapovaní. I kdyby obě dvě Vaše organizace dělaly zázraky, v dnešní společnosti a zejména u médií budí více pozornosti vždy to negativní než to pozitivní. Spousta lidí se může začít ptát, proč dávat peníze na neslyšící, když oni svoje využívají na právní spory mezi sebou?Já vím, že když se dostanou lidé do sporu, je často těžké se dohodnout. Věřím, že jak Vám, paní Prokopiusová, tak Vám, paní Kunčarová, jde o zájmy sluchově postižených, vždyť Vy samy se mezi ně řadíte. Proto Vás prosím, v jejich zájmu, urovnejte své spory a dohodněte se. Skutečně nechci soudit, na čí straně je pravda (byť jsem ohledně hlasování musel nějaký závěr udělat), zda na jedné, na druhé, nebo na obou částečná. Prosím zamyslete se obě dvě nad tím, kde jste udělaly chybu a jak ji můžete napravit. Přiznejte chyby a vzájemně si odpusťte. Ne kvůli sobě, ne kvůli mě, ale kvůli těm sluchově postiženým. Vždyť čas a peníze, které věnujete právním sporům, můžete věnovat do pomoci těm potřebným! Dovolím si parafrázovat jeden citát: Mýlit se je lidské, přiznat chybu je hrdinské, odpouštět je božské.Pokud jste dočetly můj dopis až sem, chtěl bych Vám poděkovat, že jste mu věnovaly svůj čas, a věřím, že nebyl zbytečný. Věřím také, že chápete důvody mého hlasování v zastupitelstvu, byť s mým hlasováním jedna z Vás pravděpodobně nesouhlasí. Závěrem bych chtěl popřát vše dobré a všem sluchově postiženým, aby je jejich handicap omezoval co nejméně.


S pozdravem


Bc. Michal Kostka


zastupitel Zlínského kraje


Reakce prezidentky SNN v ČR Mgr. Šárky Prokopiusové na otevřený dopis Bc. Michala Kostky


 Vážený pane zastupiteli,


chtěla bych Vám poděkovat, neboť z Vašeho dopisu je zřejmé, že jste se problémem skutečně zabýval a hodně o něm přemýšlel. Vyjádřím se jen stručně, protože jsem ani v nejmenším neočekávali, že by Zastupitelstvo rozhodlo jinak. S tím, že Zastupitelstvo nemůže suplovat soudní moc a především, že není možné pro jeden problém uvrhnout do nejistoty stovky dalších poskytovatelů sociálních služeb, nelze než souhlasit. Šlo nám však především  princip a o to, že by zastupitelé měli být s věcí seznámeni. Rozhodnout skutečně bude muset až soud.


Dovolím si pouze komentovat srovnání šíře a kvality služeb poskytovaných SNN a OPS. Názor, že OPS poskytuje více služeb je mírně zcestný, pokud si uvědomíme, že služby poskytují na základě toho, že odcizili celý systém, majetek a zázemí služby, která byla vybudována po hlavičkou SNN. Ano, vybudovali ji tamní zaměstnanci, vybudovali ji výborně, o tom není pochyb, ale byli to právě pouze zaměstnanci. Pokud Vám někdo papírově zcizí zavedený obchod, je téměř jisté, že klienti budou chodit dále do téhož obchodu, jak jsou zvyklí. Že vedle budujete nový, to  je pro klienty těžko pohopitelné. S tím souvisí i dotaz, jak chceme přesvědčit nesylšící, že by měli využívat naše služby. Víme pouze to, že to nechceme řešit manipulací, neboť manipulovat s nesylšícícmi je velmi snadné a velmi nehorázné jednání. A bohužel je druhou stranou velmi zneužíváno. Např. Váš otevřený dopis, je pro neslyšícího člověka, bez pomoci tlumočníka, zcela nesrozumitelný. Je náročný na pochopení i pro člověka, tkerý žádný jazykový problém nemá. Ale je velmi snadné napsat na webové stránky tři věty ve smyslu "jsme tu jen pro Vás, podporují nás i zastupitelé..." - tomu neslyšící ještě porozumní i bez tlumočníka - a připojit Váš dopis. Nesylšící si ho vůbec nepřečtou, tudíž nepochopí že mnoho věcí je nejasných, či rozporuplných. Výstup je pro neslyšcího pak jednznačný - oni  mají pravdu. Tuto metodu odmítáme. Naším motivem je vyčkat na soudní rozhodnutí. Pokud bude rozhodnuto v náš prospěch,  OPS bude muset navrátit majetek SNN, pak teprve budeme informovat neslyšící klienty o skutečné situaci.


 A ke kvalitě služeb se koncem června vyjádřili pracovníci inpekce Úřadu práce sociální služby, kterou provedli na našem pracovišti. Jeden z inpektorů konstatoval, že na to, že nám byl ukraden (ano, použil toto slovo) celý zaběhnutý systém a služba jako taková a tudíž ji musíme vybudovat celou znovu, shledala inspekce jen dílčí a malé nedostatky. V bodovém ohodnocení jsme získali o téměř 15 bodů více, než tatáž služba při inspekci v roce 2010, kdy byla služba vedena paní ředitelkou Kunčarovou.


Ještě jednou Vám děkuji za Váš čas a pozornost, kterou jste záležitosti věnoval. Pokud budete mít zájem i nadále, rádi Vás budeme unformovat o dalším vývoji.


S přáním hezkého dne.


Mgr. Šárka Prokopiusová


Reakce ředitelky Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. Drahomíry Kunčarové na výše uvedený dopis


Vážený pane krajský zastupiteli,


ještě před našim společným setkáním si Vám dovoluji napsat pár vět k dopisu prezidentky SNN v ČR a ředitelky PC SNN Kroměříž paní Mgr. Šárky Prokopiusové.


SNN v ČR s buldočí sílou neustále opakuje, jak jsme je okradli, vytunelovali jejich pracoviště apod. K tomuto narčení jsme se vyjadřovali již několikrát.  Jako organizační jednotka SNN s vlastní právní subjektivitou jsme si vždy hospodařili sami. Když jsme na podzim 2011 „nakousli“  transformaci na OPS, tak jsme řešili nejen právní , ale také morální otázku. Právní otázky nám zodpověděla JUDr. Lenka Deverová,  ty morální spočívaly v tom, zda svým chystaným krokem někomu neublížíme a nepřipravíme o něco, co nám nepatří. Jediným majetkem SNN v ČR v poradenském centru byly kompenzační pomůcky, které „sloužily“ k zapůjčování. Tyto pomůcky jsme SNN samozřejmě vrátili. Jiný majetek u nás SNN v ČR nikdy nemělo. Možná by úplně stačilo, kdyby si i lidé v SNN také položili nějakou morální otázku a pak by jistě museli přehodnotit svá silná slova o zlodějích a tunelářích.


Dovolíme si ještě reagovat na slova o manipulaci s neslyšícími. Nic takového samozřejmě neděláme. Paní Prokopiusové zřejmě vadí, že přes naše webové stránky a informační zpravodaj INFO CHCISLYSET informujeme veřejnost o všech aktuálních skutečnostech, které jsou pro ni mnohdy bolestné. Webová aplikace a náš zpravodaj nejsou určeny jen pro neslyšící , velkou část návštěvníků tvoří i nedoslýchavý, později ohluchlí a samozřejmě i slyšící lidé. Ti všichni dobře chápou nejen Váš dopis, ale také celou situaci, která zde panuje. Pro neslyšící klienty pořádáme u nás v klubovně pravidelné besedy, kde jim tlumočnice ZJ vše vysvětlí a zodpoví jejich otázky.


Ke kvalitě služeb se vyjadřovat nebudeme. Soustředíme se již jen a pouze na svoji práci. Paní Prokopiusovou  jen žádáme, ať nesrovnává nesrovnatelné. V roce 2010 u nás proběhla několikadenní inspekce pracovníků sociálního odboru Zlínského kraje. Pokud si dobře pamatuji  byli jsme vůbec první organizace sluchově postižených, která tuto inspekci měla. Tehdy jsme inspekci zvládli, tak jak zvládli a to bez jakékoliv podpory ústředí SNN nebo zkušenostech z jiné organizace. 


Jen soud (pokud tedy nějaký bude) zodpoví na čí straně je pravda. No vlastně pravda…spíš na čí straně je majetek. O ten tady jde SNN především, což mohou  dosvědčit snad všechny zúčastněné strany. Třeba právě Město Kroměříž, které se zástupci SNN v ČR několikrát jednalo a potvrdí, že slovo klient nebo služby,  nikdy nezaznělo.


 S pozdravem


Drahomíra Kunčarová


Reakce Bc. Michala Kostky na dopisy Mgr. Šárky Prokopiusové a Drahomíry Kunčarové


Vážená paní Prokopiusová, vážená paní Kunčarová, děkuji za Vaše odpovědi. Dovolte mi ještě pár poznámek. Svůj dopis jsem se snažil koncipovat tak, aby byl jako otevřený co nejvíce srozumitelný všem zájemcům o problematiku, tedy nejen sluchově postiženým. Ano, možná se mi to nepodařilo dokonale, samotného mě pár dní po jeho odeslání napadají myšlenky, jak mohl být vylepšen. Samozřejmě, pokud mě kterýkoliv z čtenářů tohoto dopisu bude kontaktovat s jakýmikoliv nejasnostmi, budu se mu snažit věnovat stejnou pozornost, jako jsem věnoval i Vám, a věci mu objasnit. Další věc, kterou bez problémů sebekriticky přiznám, je, že mám zřejmě nedostatky v povědomí o schopnostech sluchově postižených. Samozřejmě je mi jasné, že těžká hluchota pravděpodobně výuku čtení komplikuje, měl jsem ovšem za to, že i při vrozené absolutní ztrátě sluchu, byť výuka čtení bude zřejmě trvat o něco déle, je se takto handicapovaný člověk schopen naučit číst. Takže Vám, paní Prokopiusová, děkuji za tuto informaci. Sebekriticky uznávám, že bych to jako člověk s pedagogickým vzděláním mohl vědět, byť jsem si pedagogické vzdělání dělal zejména pro zájem vyučovat odbornou informatiku, kde se s lidmi, kteří mají problém se čtením, nesetkám. Samozřejmě, paní Prokopiusová, nebráním Vám zveřejnit můj dopis s jakýmkoliv Vaším komentářem, pokud tento komentář nebude nepřesně informovat (třeba neúmyslně, nemyslím si, že byste něco takového udělala schválně). Ale neobávám se, že by můj dopis někoho, kdo si jej ani nepřečte, nějak výrazněji ovlivnil. Pokud někdo bude chtít někoho ovlivnit názorem zastupitelstva, tak mu přece stačí usnesení zastupitelstva, na to nepotřebuje můj dopis. Víte, já nechci podporovat tu nebo onu organizaci. Já chci především, aby ve městě, kde žiji a jehož občané mi výrazně pomohli k (snad mohu říct) výraznému úspěchu v krajských, bylo o zdravotně postižené kvalitně postaráno. Paní Prokopiusová, nevím, co myslíte těmi větami o manipulaci, ale věřím, že sluchově postižený člověk není hloupý, že mu stačí vysvětlit situaci a on sám je schopen se rozhodnout, co je pro něj nejlepší. Abych se vyjádřil k Vašemu přirovnání, pokud někdo okrade obchodníka, se kterým jsem spokojený, přece mu nepůjdu dělat kšefty. A ještě u jedné věty se musím vyjádřit, že se s ní neztotožňuji. "byli to právě pouze zaměstnanci" - já osobně jsem také pouze zaměstnanec jedné soukromé firmy (jako zastupitel nejsem samozřejmě uvolněn). Když majitel naší firmy na začátku roku hodnotil rok uplynulý, poděkoval nám zaměstnancům za to, že se firmě dařilo a sám řekl, že to není jeho úspěch, je to pouze náš úspěch - to přesto, že pro firmu sám aktivně zakázky sháněl. A předpokládám, že zvláště v oboru služeb sluchově handicapovaným je navíc důležitá ještě důvěra - pokud mi někdo tlumočil x let a mám k němu důvěru, nerad budu navazovat důvěru k někomu dalšímu, od koho nevím, co čekat.


Závěrem Vás chci obě poprosit, abyste se skutečně zamyslely, zda je skutečně problém v tom, že jedna z Vás chtěla organizaci té druhé něco udělat nebo se nějak neférově obohatit. Zamyslete se nad možností, že sice obě se snažíte dělat, co považujete za nejlepší podle svého svědomí, ale z čehož přesto vznikl spor. Podle mě o této možnosti obě přemýšlíte málo.
Pokud mi budete chtít, paní Prokopiusová, cokoliv sdělit, vždy se budu snažit naslouchat, stejně tak i u paní Kunčarové, tedy mi vůbec nevadí, pokud mě budete informovat o dalším vývoji. Pokud budete chtít, abych Vaše centrum navštívil, jako mi to nabídla paní Kunčarová, budu se snažit najít spolu s Vámi časové řešení, které by vyhovovalo oběma stranám, byť na tom s časem nejsem zrovna nejlépe.


S pozdravem Bc. Michal Kostka


Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance