Účast na konferenci INSPO 2009

Vážení čtenáři, chci se s Vámi podělit o nevšední zážitek. Dne 14. března 2009 se v Kongresovém centru Praha uskutečnil 9. ročník konference INSPO, kterého jsem se účastnila. Zájem o účast ze strany všech skupin zdravotně postižených byl letos rekordní. Z kapacitních důvodů (maximálně 250 osob) však nemohli být v plné míře uspokojeni všichni. Stejně jako v letech předchozích i letos byly prezentovány nejrůznější novinky vyvinuté za účelem usnadnění života lidí s handicapem. Mezi prezentacemi nejrůznějších kompenzačních pomůcek mě mimo jiné zaujal softwarový program na diktování – tento program je prostřednictvím počítače schopen zapisovat projev mluvený do mikrofonu. Pozornost účastníků vzbudila dále literatura s počítačovou tématikou, výrobky chráněných dílen, výšivky. Tradiční zájem byl o pomůcky pro sluchově postižené, které vystavoval Ing. Zdeněk Kašpar. V opravdu nabitém přednáškovém programu mně nevíce zaujala sekce věnovaná informačním technologiím, jež jsou určeny pro osoby se sluchovým postižením. Tato sekce byla do programu zařazena prvně. Blok zahájila paní Norma White z Velké Británie – tajemnice britské Asociace stenografů pro doslovný přepis mluvené řeči do textu. Ve svém příspěvku popsala, jakým způsobem je poskytována služba přepisu mluvené řeči v její zemi – ve Velké Británii písaři stenografické klávesnice propojené s laptopem). U nás byla tato forma komunikace zahrnuta mezi komunikační systémy, které si mohou neslyšící osoby volit podle své potřeby teprve na základě loni přijatého Zákona 384/2008 o komunikačních systémech pro neslyšící a hluchoslepé osoby. Přepis mluvené řeči v reálném čase je určen jako služba pro osoby se sluchovým postižením z řad veřejnosti, které preferují komunikaci v češtině. Než u nás nastane situace dovolující používání automatického převodu mluvené řeči rutinně v jakýchkoli situacích, bude podle mého názoru hrát významnou roli přepis mluvené řeči pomocí rychlopísařů. Na nedostatky současné právní úpravy týkající se povinnosti poskytovatelů televizního vysílání zpřístupňovat vysílané pořady občanům se sluchovým postižením upozornila ve svém výstupu paní Věra Strnadová z komise pro skryté titulky při Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. Na příkladech z praxe ukázala, jak tyto nedostatky nepříznivě ovlivňují možnost kontroly plnění těchto povinností. Pozitivně na přítomné zapůsobila zpráva informující o cíli České televize postupně titulkovat většinu nejsledovanějších „živých“ pořadů (zpravodajské, diskusní, sportovní apod.). Přispět k tomu by měl projekt Eliminace jazykových bariér diváků České televize, v jehož rámci výzkumníci ze Západočeské univerzity v Plzni zahájili ve spolupráci s Českou televizí a společností SpeechTech zkušební vysílání automaticky titulkovaných televizních pořadů Satelitní navigaci nevidomých a další služby Navigačního centra SONS představil Zdeněk Bajtl. Tato navigace umožňuje díky lokalizaci za pomocí tzv. navigační jednotky například „donavigovat“ uživatele do požadovaného cíle nebo sledovat jeho polohu a v případě sejití z trasy nebo ztráty orientace mu pomoci s řešením neočekávaného problému. Centrum má 615 registrovaných uživatelů. Účastníky s tělesným postižením zaujala Marcela Fejtová z ČVUT s prezentací zařízení I4Control k ovládání různých aplikací pohybem očí. Cílem tohoto řešení je umožnit ovládání počítače lidem, kteří mají závažné zrakové omezení a navíc jim jejich zdravotní stav nedovoluje ovládat počítač z klávesnice, což bývá u nevidomých klíčové vstupní zařízení. Technicky jde o integraci dvou programových nástrojů. Jako zdroj informací, který nahrazuje obrazovku, slouží takzvaný odečítač, jehož úkolem je zachytávat, analyzovat a převést obrazovou informaci na textovou a tu pak vyslovit pomocí syntézy hlasu, případně zvukových indikátorů. K tomu je využit odečítač WinMonitor. Druhým nezbytným prvkem je zajištění vstupu, v tomto případě zadávání povelů, tedy náhrada klávesnice. K tomu je použit program MyVoice. V sekci věnované internetu a zaměstnávání osob se zdravotním postižením bylo na konkrétních příkladech jasně prezentováno, jak informační gramotnost pomáhá zvýšit šance lidí se specifickými potřebami na trhu práce. Celkem zaznělo na konferenci 24 přednášek, které často vyvolaly živou diskusi velmi soustředěného publika. V průběhu konference byly vyhlášeny rovněž výsledky 5. ročníku literární soutěže „Internet a můj handicap“, do které bylo v tomto roce zařazeno celkem 30 příspěvků. První cenu získala Marta Bednářová za práci „Jak mi internet našel ztracené sourozence“. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu ji vítězka nemohla převzít osobně, deset dalších oceněných soutěžících se však mohlo ze zaslouženého aplausu i z hodnotných cen radovat na místě. Závěrem nesmím zapomenout ocenit bezplatné občerstvení a další nezbytný servis pro všechny návštěvníky konference, za což jménem všech účastníků organizátorům i jejich partnerům děkuji.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance