Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby realizujeme pro klienty nepřetržitě, a to na základě objednávky. Zájemce o tlumočnickou službu zadá svůj požadavek pracovníkovi Poradenského centra osobně, písemně, formou SMS, faxem nebo e-mailem. V souladu s požadovky (místo, čas, účel) je následně zajištěna účast tlumočníka znakového jazyka. Kontakt na tlumočníky je zveřejněn v prostorách Poradenského centra. V naléhavých připadech lze službu zprostředkovat i přímým kontaktováním tlumočníka. Tlumočnické služby jsou obvykle poskytovány mimo prostory Poradenského centra, ale pokud se v centru konají společneské akce, přednášky nebo schůze, vždy je přítomen tlumočník.

Pro zájemce z řad veřejnosti organizujeme kurzy znakového jazyka.

Tato sociální služba je poskytována za finanční podpory Zlínského kraje.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

Velehradská 625, Kroměříž 767 01

Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (terénní služba)
Úterý 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (terénní služba)
Středa 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (terénní služba)
Čtvrtek 08:00 - 12:00 14:00 - 17:00 (terénní služba)
Pátek 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (terénní služba)

Tlumočnice znakového jazyka: Martina Latíková, DiS
Simultánní přepis mluvené řeči: Tomáš Křenek

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.
Pobočka Valašské Meziříčí

Zašovská č.p. 784, Valašské Meziříčí 757 01

Pondělí 08:00 - 12:00 (terénní služba)
Úterý 13:00 - 17:00 (terénní služba)
Středa 08:00 - 12:00 (terénní služba)
Čtvrtek 13:00 - 17:00 (terénní služba)
Pátek 08:00 - 12:00 (terénní služba)

Tlumočnice znakového jazyka: Marta Dammová
Simultánní přepis mluvené řeči: Tomáš Křenek

Etický kodex tlumočníků znakového jazyka

Etický kodex určuje základní povinnosti a práva tlumočníka znakové řeči při výkonu a v souvislosti s výkonem tlumočnické profese.

 1. Tlumočník je mostem mezi neslyšícím a dalším účastníkem komunikace který neovládá komunikační způsoby neslyšících. Tlumočí věrně, nemění význam ani obsah sdělení. Tlumočník vytváří podmínky, aby účastníci rozhovoru měli pocit, že nehovoří s tlumočníkem, ale spolu.
 2. Tlumočník respektuje nezávislost klienta , následuje způsob komunikace, kterému neslyšící klient dává přednost.
 3. Tlumočník přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem a kvalifikaci.
 4. Nese plnou odpovědnost za kvalitu své práce. Pokud tlumočník zjistí, že komunikace s daným neslyšícím klientem je nad jeho možnosti nebo schopnosti, tlumočení odmítne.
 5. Tlumočník přizpůsobuje své chování a oděv přiměřeně situaci, v jejímž rámci tlumočí.
 6. Tlumočník je za každých okolností vázán mlčenlivostí, která se týká jak obsahu tlumočení, tak osobních dat klienta a veškerých informací o něm.
 7. Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst.
 8. Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese z důvodů špatných pracovních podmínek nebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči tlumočenému sdělení a poškodil tak klienta, svou osobu nebo profesi.
 9. Tlumočník sleduje vývoj své profese a její náplň u nás i ve světě, učí se znát kulturu neslyšících , doplňuje své vědomosti a cíleně zvyšuje svou profesionální úroveň.
 10. Tlumočník ctí svou profesi, usiluje soustavně o spolupráci s ostatními tlumočníky při prosazování a obhajobě společných profesních zájmů.
 11. Tlumočník za svou profesionální práci vyžaduje finanční kompenzaci.
 12. Tlumočník se při výkonu své profese řídí platnými zákony a předpisy, zná etický kodex a dodržuje ho.
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance