Kroměřížské poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé realizuje zajímavý projekt

KROMĚŘÍŽ – Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži může díky evropské dotaci zahájit nový projekt určený zdravotně postiženým osobám s těžkým sluchovým postižením, a to zejména osobám neslyšícím, ohluchlým a silně nedoslýchavým. Pro velké komunikační bariéry se tito lidé velmi obtížně uplatňují na trhu práce a po hluchoslepotě a mentálním postižení patří sluchové postižení z hlediska pracovního a společenského uplatnění vůbec k nejtěžším. Cílem nového projektu s názvem Program poradenství, vzdělávání a získávání pracovních návyků osob se sluchovým postižením je přispění k motivaci a dalšímu profesnímu vzdělání. Vzdělávací kurz se uskuteční prezenční formou ve dvou úrovních dovedností. Základní kurz pro 30 neslyšících a nedoslýchavých osob v délce 52 hodin je zaměřen na zdokonalení práce s PC, zlepšení komunikačních dovedností a orientaci osob z cílové skupiny na trhu práce. Kurz administrativní pracovník bude orientován více prakticky. „Zde je výuka směřována na dovednosti, které osoby se sluchovým postižením využijí při práci na pozicích administrativních pracovníků a nižších manažerských postech. Do druhé části vzdělávacího projektu bude zařazeno 15 osob z cílové skupiny,“ uvedla ředitelka Poradenského centra pro neslyšící a nedoslýchavé Kroměříž Drahomíra Kunčarová s tím, že po absolvování vzdělávacího kurzu čeká na vybrané účastníky tříměsíční praxe v administrativě v organizacích neziskového sektoru a veřejné správy. V současné době je do projektu vybráno z 25 zájemců celkem 10 osob. Projekt Kroměřížského poradenského centra byl zahájen v lednu letošního roku a potrvá do konce roku 2011. Jeho náplň a aktivity představující více než 2 miliony 170 tisíc korun jsou financovány z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dotovaného Evropským sociálním fondem. Handicap neslyšících lidí není na první pohled patrný a často bývá spojen s nepochopením lidí, kteří neví, jak se mají ke komunikaci s neslyšícími a nedoslýchavými postavit. Zlínský kraj se snaží znevýhodněným lidem dlouhodobě pravidelně pomáhat a to mnoha způsoby. Hejtmanství každoročně rozděluje v oblasti sociálních služeb miliony korun. Krajští zastupitelé například pro letošní rok schválili poskytnutí 13 milionů korun na „Podprogram podpory stávajících a rozvojových sociálních služeb.“ Podle údajů Českého statistického úřadu je v České republice okolo 75 tisíc osob s velmi těžkým sluchovým postižením, z toho až 25 tisíc lidí v produktivním věku. Zveřejněno na oficiálním webu Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz dne 11.3.2010

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance